BTS shows off their top-notch ‘visual’ in a new series of photos that fans almost wiped


In their MBTI lab, the BTS members learned all about their personality types.

Check out some great photos of the boys in the photo shoot:
1. RM

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

2. Jin

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

3. Suga

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

4. J-Hope

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

5. Jimin

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

6. V

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

7. Jungkook

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

BTS, Visual đỉnh cao của BTS, Jungkook, V BTS, Jimin, Suga, Jin, J-Hope, Tin bts

 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *